Code of rules

Preambule

    Dne 27. 4. 2008 byla Nadace založena privátním aktem dne 27. 4. 2008, v Suchardově vile v Bubenči. Zakládající členové Marta Sandtnerová-Hladká, Jan Sandtner-Rollo, Blanka Sandtnerová-Rollo a Vladimír Juren se rozhodli pro pojmenování "Nadace Muzeum Stanislava Suchardy" a určili účel nadace.

Podepsání jsou svědkové Milan Hladký, Martin Krummholz a Daniel Rollo.

    Nadace Muzeum Stanislava Suchardy byla zřízena Martou Sandtnerovou, Janem Sandtnerem a Blankou Sandtnerovou se záměrem zachovat umělecké dědictví a dílo sochaře Stanislava Suchardy. Dne 22. 10. 2009 zakladatelé Marta Sandtnerová, Jan Sandtner a Blanka Sandtnerová uzavřeli smlouvu o zřízení nadace  - nadační listinu v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 227/1997 Sb. (běžné číslo ověřovací knihy: 0-4406/2009, 0-4410,4414/2009, notářka Blanka Čechová, Praha 6).

    Dne 26. 9. 2009 správní rada nadace schválila statut nadace a rozhodla podat návrh na zápis nadace do nadačního rejstříku v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 227/1997 Sb, o nadacích a nadačních fondech. Městský soud v Praze rozhodl usnesením č. j. F 130256/2009 a F 143824/2009 N 768 ze dne 28. prosince 2009 o zápisu Nadace do nadačního rejstříku do oddílu N, vložky číslo 768 s identifikačním číslem 290 03 881 s dnem zápisu 22. ledna 2010.

    Dne 22. 10. 2009 správní rada nadace zvolila Martu Sandtnerovou předsedkyní správní rady Nadace.

    Dne 22. 10. 2009 dozorčí rada nadace zvolila Janu Preiningerovou předsedkyní dozorčí rady Nadace.

    Dne 10. 03. 2014 správní rada nadace projednala a schválila změny statutu nadace, jejichž potřeba je vyvolána zejména změnou Občanského zákoníku s účinností od 1. ledna 2014.

Čl. I
Název a sídlo nadace
1. Název nadace zní: Nadace „Muzeum Stanislava Suchardy“ (dále jen "nadace").

2. Sídlo nadace je:  Nadace „Muzeum Stanislava Suchardy“, Suchardova vila, Suchardova 1/248,

                                160 00 Praha 6- Bubeneč         

Čl. II
Zřizovatelé nadace
1. Zřizovatelé nadace jsou: Marta Sandtnerová, Jan Sandtner, Blanka Sandtnerová 

Čl. III
Účel nadace

   Nadace se zřizuje za účelem založení muzea pod názvem "Muzeum Stanislava Suchardy", s cílem zachovat umělecké dědictví a dílo sochaře Stanislava Suchardy, díla jeho předků a potomků, stejně jako jiná, nadaci věnovaná kulturní a vědecká díla, pečovat o ně a uvádět je ve známost, vytvořit podmínky pro badatelskou a vzdělávací činnost v této oblasti, rozšiřovat výstavní plochy muzea, podporovat kulturní činnost muzea v evropském kontextu a získávat finanční prostředky k plnění tohoto účelu. 

Čl. IV
Výše nadačního jmění:

Celková peněžní hodnota nadačního jmění je 515 000,- Kč (slovy pět set patnáct tisíc korun českých)

Hodnota nadačního jmění po celou dobu dobu trvání Nadace nesmí klesnout pod částku 500 000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých). Hodnota nadačního jmění nesmí být snižována pravními kroky Nadace.

Nadační jmění tvoří:
Sochařská díla Stanislava Suchardy

a další umělecká díla dle přiloženého soupisu, znalecké ocenění, PhDr. Petra Hoftichová, 29. 8. 2009.

Čl. V
Správní rada
1. Správní rada má 7 řádných členů. Kromě řádných členů může mít správní rada čestné členy, kteří nemají povinnosti řádných členů správní rady a jejichž funkce je omezena poze na činnosti uvedené v čl. V bodu 15. tohoto statutu.

2. Funkční období členů správní rady je pětileté (5) s výjimkou ustanovení čl. V bodu 9 tohoto statutu.

3. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné.

4. Správní rada je statutárním orgánem nadace, spravuje majetek nadace, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace.

5. Do výlučné působnosti správní rady náleží vydat statut a rozhodovat o jeho změnách.
6. Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady. Správní rada svolává zasedání správní rady nejméně dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to nejméně třetina členů správní rady nebo dozorčí rada.
7. Správní rada může odvolat člena správní rady z důvodů stanovených zákonem nebo poruší-li závažným způsobem obecně závazné pravní předpisy či statut nadace.

8. Správní rada je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti všech členů.

9. Zřizovatelé nadace Jan Sandtner a Marta Sandtnerová jsou doživotními členy správní rady nadace. Jejich členství nemůže zaniknout v důsledku uplynutí funkčního období.

10. K rozhodnutí správní rady o sloučení s jinou nadací je třeba souhlasu dvou třetin všech členů správní rady.

V ostatních případech je k rozhodnutí správní rady nutný souhlas nadpoloviční většiny hlasů. Hlasovací právo všech členů správní rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Zakladatelé mají právo veta. Pokud toto právo uplatní, hlasuje správní rada o věci znovu. Ke schválení je v takovém případě nutný souhlas 2/3 všech členů správní rady.
11. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem a dále o plnění účelu nadace.

12. Správní rada je oprávněna přiznat jednotlivým členům správní rady mimořádnou odměnu za výkon řídících činností.

13. Člen správní rady vykonává funkci osobně. Člen správní rady může zmocnit pro jednotlivé případy jiného člena správní rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

14. Členství ve správní radě zaniká:

   a) uplynutím funkčního období

   b) úmrtím

   c) písemnou resignací, funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení o rezignaci správní radě.

   d) odvoláním z důvodů stanovených zákonem 

15. Čestný člen správní rady nemá žádná práva ani povinnosti řádných členů správní rady, má pouze právo účasti na zasedání správní rady s hlasem poradním.

16. Ze zasedání správní rady se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající zasedání a předseda správní rady. Zápisy jsou v jednom stejnopise předávány předsedovi dozorčí rady.

Čl. VI                                                                                                                                                                
Dozorčí rada

1. Dozorčí rada má 3 členy.

2. Funkční období dozorčí rady je pětileté (5) s výjimkou ustanovení čl. VI bodu 5 tohoto statutu.

3. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné.

4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.

5. Zřizovatelka nadace Blanka Sandtnerová je doživotní členkou dozorčí rady nadace. Její členství nemůže zaniknout v důsledku uplynutí funkčního období.

6. K rozhodnutí dozorčí rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů členů dozorčí rady.

Hlasovací právo všech členů dozorčí rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Zakladatelé mají právo veta. Pokud toto právo uplatní, hlasuje dozorčí rada o věci znovu. Ke schválení je v takovém případě nutný souhlas všech členů dozorčí rady.

7. Dozorčí rada dohlíží na to, zda nadace vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem nadace, upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.

8. Podává jednou ročně zprávu o své kontrolní činnosti, má právo nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadace.

9. Je oprávněna svolat mimořadné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadace.

10. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají.

11. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. Člen dozorčí rady může zmocnit pro jednotlivé případy jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

12. Členství v dozorčí radě zaniká:

   a) uplynutím funkčního období

   b) úmrtím

   c) písemnou resignací, funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení o rezignaci dozorčí radě.

   d) odvoláním z důvodů stanovených zákonem 

13. Ze zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající zasedání a předseda dozorčí rady. Zápisy jsou v jednom stejnopise předávány předsedovi správní rady.  

Čl. VII

Účetnictví

1. Nadace vede účetnictví v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

2. Roční účetní uzávěrka musí být schválená dozorčí radou.

Čl. VIII
Výroční zpráva
1. Nadace vypracovává výroční zprávu každoročně do 30. 6.
2. Výroční zpráva bude uložena u rejstříkového soudu. Zpřístupněna bude též na oficielních internetových stránkách nadace.

Čl. IX
Závěrečná ustanovení
1. Tento upravený statut byl schválen správní radou dne 10. 3. 2014
2. Tento statut může být měněn a doplňován písemnými po sobě jdoucími dodatky.
3. Tento statut se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden bude přiložen k zápisu nadace do nadačního rejstříku a jeden bude založen v dokumentaci nadace. 

Toto je aktuální znění Statutu Nadace Muzeum Stanislava Suchardy ke dni 10. 3. 2014.

V Praze dne 10. 3. 2014